Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.przedszkole2.schoolpage.eu

Treść strony

 REGULAMIN

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2

w Żyrardowie

 

§ 1

 

1.     Miejskie Przedszkole nr 2 w Żyrardowie jest przedszkolem publicznym.

2.     Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00

3.     Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola odbywa się w godzinach od 6.30do 8.30.

4.     Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się od godziny 15.00. do 17.00.
W szczególnych sytuacjach dziecko może być odbierane po godzinie 14.00 tj. po czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

5.     Przedszkole jest czynne przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

6.     w czasie pracy z dziećmi w przedszkolu  przebywają tylko osoby zatrudnione w przedszkolu

§ 2

 

1.     Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2.     W szczególnie uzasadnionym przypadku dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.     Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub któremu odroczono obowiązek szkolny może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat.

 

§ 3

 

1.     Do przedszkola przyjmowane są dzieci z Gminy Żyrardów.

2.     Zgłoszenia dziecka do przedszkola dokonują rodzice (prawni opiekunowie), w marcu każdego roku, poprzez pobranie, wypełnienie
i złożenie w określonym terminie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

3.     rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację.

4.     Termin zgłaszania dzieci do przedszkola jest określany każdego roku przez Organ prowadzący przedszkole.

5.     Karty można pobrać z:

a)     przedszkola.

b)    ze strony internetowej  Miasta w Żyrardowie,

6.     Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku , na kolejny rok szkolny na wolne miejsca. Postępowanie zgodnie z art.20a ust. 6 ustawy można przeprowadzać z wykorzystaniem systemów informatycznych.

7.     Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora przedszkola.

8.     Po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia w określonym terminie z dyrektorem przedszkola umowy w sprawie świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny.

 

§ 4

 

1.     Przerwa wakacyjna trwa dwa miesiące 2 miesiące lipiec- sierpień.
W czasie przerwy wakacyjnej czynne jest przedszkole dyżurujące. Wykaz placówek, które w danym roku pełnią dyżur wakacyjny jest podawany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej. Zapisu na dyżur dokonują rodzice (prawni opiekunowie) u wychowawców grup w terminie do
15 czerwca każdego roku. Opłaty za pobyt w przedszkolu dyżurującym wnosi się w przedszkolu, które pełni dyżur, w pierwszym dniu danego miesiąca.

 

§ 5

 

1.     Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Czas realizacji podstawy programowej ustala organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie i odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00.

2.      Rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłat  za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, w którym jest ona realizowana. Opłata za jedną godzinę powyżej podstawy programowej nie może być wyższa niż 1 zł.

3.     Rodzice ponoszą  opłatę za wyżywienie dzieci w zakresie ustalonej dziennej stawki żywieniowej.

4.     Wysokość stawki  żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym. Wysokość stawki żywieniowej zależy od cen artykułów spożywczych oraz obowiązujących norm żywieniowych dzieci.

5.      Rodzice, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna i spełniają warunki Ustawy o pomocy społecznej mogą ubiegać się o pokrycie kosztów wyżywienia dziecka z funduszy celowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 6

 

1.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:

1)    nie uiszczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) opłaty za korzystanie z przedszkola przez jeden miesiąc.

2)    Braku informacji o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu przez jeden miesiąc.

3)    Podania przez rodziców (prawnych opiekunów) nieprawdziwych danych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

4)    Nie podpisania z dyrektorem umowy na świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

§ 7

 

1.     Dzieci powinny być przyprowadzane do  przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne pełnoletnie osoby  zapewniające im pełne bezpieczeństwo.

2.     Dzieci muszą być odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne pełnoletnie osoby upoważnione przez nich na piśmie.

3.     Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną osobę.

4.     Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe. O chorobie dziecka rodzice informują przedszkole.

5.     Po każdej przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 

§ 8

 

    Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1.     Znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2.     Znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie na  każdy miesiąc .

3.     Otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu lub

      poprzez skierowanie dziecka do specjalisty w Poradni Psychologiczno-

      Pedagogicznej.

4.     Uczestnictwa w zajęciach otwartych prowadzonych w przedszkolu,
w dniach otwartych, w zebraniach i uroczystościach przygotowywanych dla rodziców danej grupy, zgodnie z przedstawionym rodzicom harmonogramem.

 

 

5.     Otrzymywania informacji o dziecku i jego postępach edukacyjnych ,

      wychowawczych w czasie zebrań grupowych  czy rozmów    

      indywidualnych w dni otwarte.

 

§ 9

 

1.     Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.

Metryka

  • opublikował: Katarzyna Kiełczewska
    data publikacji: 2014-05-18 20:25
  • zmodyfikował: Katarzyna Kiełczewska
    ostatnia modyfikacja: 2014-05-18 20:26

Opis strony

Miejskie Przedszkole Nr 2

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3720
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-18 20:26:30